Inhoudsopgave:

Artikel 1 : Identiteit

Artikel 2 : Toepasselijkheid

Artikel 3 : Aanbod

Artikel 4 : De overeenkomst

Artikel 5 : Prijzen en betalingen

Artikel 6 : Levering, verzending en transportrisico

Artikel 7 : Herroepingsrecht

Artikel 8 : Kosten in geval van herroeping

Artikel 9 : Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10: Algemene voorwaarden Cursussen

Artikel 11: Privacy

Artikel 12: Copyright

Artikel 13: Accepteren Algemene voorwaarden producten / diensten / cursussen.

 

Artikel 1 : Identiteit

Naam : Bakfolie.nl (onderdeel van Benetech)

Adres : Staalstraat 97, 1951 MA, Velsen Noord, Nederland

Telefoon nr. : (0031) (0)251-230945

Emailadres : info@bakfolie.nl

Kvk nr. : 34144143

Btw ind. nr .: NL049725737B01

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website bakfolie.nl. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Bakfolie.nl acht zich niet gebonden aan algemene of bijzondere voorwaarden die de consument van toepassing heeft verklaard. Bedoelde voorwaarden worden hierbij van de hand gewezen onder verwijzing van de hier afgedrukte voorwaarden van Bakfolie.nl.nl.

 

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Het aanbod is vrijblijvend. Bakfolie.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.2 Het aanbod bevat voldoende informatie of foto’s van de aangeboden producten.. De beschrijving of foto’s zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Bakfolie.nl gebruikt afbeeldingen die waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten geeft. Bij vergissingen of fouten is Bakfolie.nl hier niet voor aansprakelijk.

3.3 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.4 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Bakfolie.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De consument dient via onze webwinkel te bestellen. Doch bij problemen kan de consument dit per e mail kenbaar maken. Bakfolie.nl neemt hierna contact met de consument op.

4.2 De consument kan kenbaar maken via e mail als een product die niet in de webwinkel staat besteld dient te worden. Bakfolie.nl  neemt hierna contact met de consument op.

4.3 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.4 Indien de consument het aanbod langs digitale weg heeft aanvaard, bevestigt Bakfolie.nl langs digitale weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien dit niet bevestigd wordt door Bakfolie.nl kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.5 Bakfolie.nl behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, klanten te weigeren en te verwijderen uit Bakfolie.nl klanten bestand, inhoud op deze site te wijzigen, verwijderen of om orders te annuleren.

4.6 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 5. Prijzen en betalingen

5.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

5.2 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.3 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen via vooruitbetaling door middel van een overschrijving op rekening van Bakfolie.nl. via ideal .

5.4 Bij vooruitbetaling worden de goederen verstuurd zodra het gehele bedrag op rekening van Bakfolie.nl.nl staat.

5.5 Het minimale bestelbedrag is € 10,00, bestellingen beneden dit bedrag kunnen niet in behandeling worden genomen.

5.6 De consument verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat artikelen die niet op voorraad zijn bijbesteld moeten worden en dat dit geen reden kan zijn om de bestelling te weigeren of annuleren. Van een deellevering wordt een nieuwe bestelling gemaakt. Hiervan kan alleen worden afgeweken na gebruik te maken van het herroepingsrecht.

5.7 De consument en Bakfolie.nl komen nadrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand is gekomen. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het plaatsen van de bestelling.

5.8 De consument is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/ haar gegevens. Indien de consument jonger is dan 18 jaar, dan mag de consument alleen bestellen via Bakfolie.nl.nl met toestemming van een ouder, verzorger(ster) of voogd(es).

 

Artikel 6: Levering, verzending en transportrisico

6.1 Bakfolie.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Bakfolie.nl kenbaar heeft gemaakt.

6.3 De verzending van goederen geschiedt, indien niet schriftelijk uitdrukkelijk op verzoek van de consument in de bestelling wordt aangegeven op door Bakfolie.nl te bepalen wijze verzonden.

6.4 Bakfolie.nl is tot deellevering gerechtigd. Iedere deellevering geldt als afzonderlijke levering. Hiervoor wordt telefonisch of per e mail contact opgenomen met de consument.

6.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bakfolie.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Bakfolie.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.6 Na betaling worden de goederen indien op voorraad zo spoedig mogelijk doch binnen 5 werkdagen verstuurd.

6.7 Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bakfolie.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit wordt door Bakfolie.nl met de consument overlegd.

6.8 De termijn welke uit de levertijd voortvloeit strekt er niet toe om Bakfolie.nl in verzuim te doen zijn. Overschrijding van de levertijd, binnen redelijke grenzen door welke oorzaak dan ook, geeft de consument geen recht ontvangst van de goederen te weigeren noch een vergoeding van Bakfolie.nl te eisen.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na het ontvangt van het product door de consument of door de consument aangewezen en aan Bakfolie.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product(en) en de verpakking. De producten mogen uitgepakt worden om te kunnen zien of de consument het wilt behouden. Doch de product(en) moeten in onberispelijke staat zijn en in de originele verpakking om retour te kunnen sturen... Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de door Bakfolie.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Bakfolie.nl. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het herroepingsformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.4 Indien de klant na afloop van punt 7.2 en 7.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Bakfolie.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 8. Kosten in geval van herroeping

8.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.

8.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Craftsheet.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Bakfolie.nl of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Dit bewijs dient digitaal overlegd te worden via de e mail.

 

Artikel 9. Uitsluiting herroepingsrecht

9.1 Bakfolie.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in 7.2 en 7.3.

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Bakfolie.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 Artikel 9. Conformiteit en Garantie

9.1 De consument is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij levering op transportschade en op manco’s te controleren en dit bij eventuele schade binnen 24 uur te melden bij Bakfolie.nl.

9.2Wanneer door Bakfolie.nl verkeerde product(en) zijn verzonden, worden de kosten voor retour sturen door Bakfolie.nl vergoed mits er vooraf telefonisch of mail contact hierover is geweest tussen de consument en Bakfolie.nl. De te retourneren product(en) dienen zorgvuldig te worden verpakt en binnen 7 dagen te worden verzonden. Bij een verkeerde levering dienen de goederen zich in een perfecte staat en in de originele, afgesloten verpakking te bevinden.

 

Artikel 10. Privacy

10.1 De door u verstrekte persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen door ons alleen worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling en, indien gewenst, voor het toezenden van de nieuwsbrief. Deze persoonlijke gegevens worden niet  terbeschikking van derden gesteld.

 

Artikel 13. Accepteren van algemene voorwaarden:

13.1 Door het verzenden van een bestelling geeft de klant te kennen onze algemene voorwaarden te hebben gelezen en deze te accepteren.